[1.2.5] (v1.95b) ONLY Industrialcraft² - Whitelist -